בס"ד אב תשע"ח

שלום רב מורי פיזיקה וסגנים מינהליים יקרים,

 

מועד אחרון להגשת הטפסים: יום שישי, יג' אלול תשע"ח, 24.8.18

 

*** לא ניתן להגיש בקשות לאחר מועד זה ***

 

רקע

המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך מבקשת להקצות תקציב עבור הצטיידות מעבדות פיזיקה, לכיתות י'-י"ב לבתי ספר העומדים בתנאי הסף שיפורטו בתבחינים שלהלן.
ההקצבה, מיועדת להצטיידות כיתות י'-י"ב, בהם לומדים תלמידי פיזיקה בהיקף של 5 יח"ל לבגרות, במוסדות חינוך שיש להם רישיון בתוקף מכח חוק הפיקוח על בתי ספר, והם מלמדים בהתאם לתכנית הלימודים המאושרת על ידי המשרד, והוראת הפיזיקה לבגרות קיימת בהם לפחות שנה או יותר, על-מנת לאפשר למוסדות החינוך לקיים את תכנית הלימודים המחייבת באופן המיטבי.
הציוד שיירכש במסגרת ההקצבה הוא ציוד הכלול ברשימת הציוד המאושרת בלבד ומפורסמת בקישור נהלים, בטיחות וניסויים במעבדות פיזיקה
התקצוב יהיה לפי הקריטריונים והטפסים המפורטים להלן ובהתאם להחלטות ועדת ההקצבות במשרד. אין בפרסום קול קורא זה כדי להתחייב לגובה התקציב אשר כפוף לאישור תקציב המדינה.

אנשי הקשר לתמיכה במילוי הטופס:

ענת בן-גיל - תקציבנית - 02-5603510
צבי אריכא – מפמ"ר פיזיקה – 050-6289255 
אורנה בלומברגר – מדריכה מרכזת פיזיקה – 052-3265968

קישורים:

תבחינים – קול קורא להצטיידות מעבדות פיזיקה – תשע"ט
רשימת הציוד המאושרת 
טופס בקשה מקוון  

כל טוב,

ד"ר רחלה תורג'מן

מנחה לפיזיקה

נייד: 052-6070763

---