דף עבודה לתלמיד

 In ח עא - רבנן לא בעי נטירותא

בס”ד

לחץ להורדת קובץ WORD של דף עבודה לתלמיד – העמדה – רבנן לא בעי נטירותא 

  

*דף עבודה זה הינו השלב הראשון, שלב ההעמדה במערך הכולל גם דף עבודה של העמקה בסוגיה ומערך שיעור של הפנמה בסוגיה 
גבולות הסוגיה: דף ז: “רבי יהודה נשיאה רמא דשורא אדרבנן…דף ח. רבנן לאו בני מיפק באכלוזא נינהו”.

מבוא

המשנה מלמדת אותנו שבני העיר מחוייבים להשתתף בהוצאות לבניית חומה לעיר כחלק מהגנת העיר “כופין אותו לבנות לעיר חומה ודלתים ובריח”. בגמרא מבואר שמדובר בעיר הסמוכה לספר שצריכה את החומה להגנתה המרחבית.

במהלך לימוד הגמרא עולה השאלה האם גם חכמים חייבים להשתתף בתשלום מסים אלו או שאולי יש להם פטור מיוחד ממנו.

אגב דין זה אנו נחשפים לפטור נוסף ממס המלך, ויש להבין מה משמעותה של הרחבה זו.

אנו ננסה לברר את במהלך לימוד סוגיא זו בגמרא מה מקורו של פטור זה ומהותו, יחד עם זיהוי של חובות תשלומים מהם אין נפטרים התלמידי חכמים.

1. זהה את הקשר שבין סוגייתנו לבין המשנה.

2. מיהם החכמים המשתתפים בדיון.

3. עיין במושגים להלן והעזר בהם להבנת פשט הגמרא.

מושגים

רבנן לא צריכי נטירותא- רבנן אינן צריכים שמירה.

רמא דשורא – הטיל יציאת חומת העיר [רש”י].

רמא כרגא – הטיל מס גולגולת.

מנת המלך – מגבת מסים של המלך [רש”י]

ארנונא – מעשר תבואות ובהמות מדי שנה בשנה. [רש”י] נסה להיזכר אם המושג מוכר לך מתרבות ימינו?

כריא חדתא – כריית באר חדשה.

לא מידויל – לא ימצאו בו מים [רש”י]

לאגלי גפא – לשערי חומות העיר להציב בהן דלתות. [רש”י]

לכריא פתיא – חפירת בור לשתות מים. [יעויין הרחבה ברש”י]

נפקי באכלוזא – יוצאים בעצמם לחפירות.

4. מהי המחלוקת המרכזית בסוגיא זו?

5. שים לב כיצד הדיון מתפתח למסים נוספים בדעתו של רב נחמן בר יצחק?

6. מה מוסיף רב יהודה לדיון? מה בין מס לבניית חומות, לדעת רב יהודה, שחכמים פטורים ממנו לבין מס לכריית באר מים שחכמים חייבים בו?

7. ** שאלת רשות –פתח להעמקה: האם אתה יכול לזהות הבדל בסיבת הדין שרבנן אינם צריכים שמירה, בין הלימוד מהמקור שמביא ר”ל למקור שמביא ר’ יוחנן?

Recommended Posts

כתבו תגובה

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

התחל/י לכתוב , בסיום הקש על מקש Enter לביצוע החיפוש

נגישות