דף עבודה / שאלות חזרה

 In י ע"א - צדקה מבט אמוני

לחץ להורדת דף לימוד / שאלות חזרה (העמדה) לסוגיית צדקה מבט אמוני דף י ע”א

 

דף י’. תניא היה רבי מאיר

 1. מה שורש ההבדל בין תפיסתו של טורנוסרופוס הרשע לתפיסתו של ר”ע?

____________________________________________________________________

 1. מדוע הביאה הגמ’ את הסיפור עם טורנסרופוס הרשע?

____________________________________________________________________

 1. מנין שכל המעלים עיניו מן הצדקה כאילו עובד עבודה זרה?

____________________________________________________________________

 1. מה המקור לתת צדקה קודם התפילה?

____________________________________________________________________

 1. “מלוה ה’ חונן דל”? נקד את הפסוק ולאחר מכן כתוב מה החידוש בפס’ זה?

____________________________________________________________________

 1. מה רע יותר לדעתך: מיתה משונה או דינה של גהנום? נמק תשובתך.

____________________________________________________________________

 1. מהי המעלה הגבוהה של מצוות הצדקה? האם יש מציאות שכזו גם בימינו?

____________________________________________________________________

 1. האם הממונה על הצדקה צריך להיות בדיוק כחנניא בן תרדיון? הוכח דבריך! היעזר בתוס’ (הוא ממש קליל) __________________________________________________________________
 1. “כנגד זקניו כבוד”, מה למדים מפס’ זה ? מה מוסיף רבינו גרשום על פירושו של רש”י?

____________________________________________________________________

 1. איך מפרשים רש”י ור”ח (מובא בתוס’ ד”ה “עליונים”) את המשפט “עליונים למטה ותחתונים למעלה”?

רש”י________________________________________________________________

ר”ח ___________________________________________________________________

 1. “אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו”, השווה בין פרשנותו של רבינו גרשום לפרשנות המהרש”א!

____________________________________________________________________

 1. מי האם אותם הרוגי לוד? פרט (היעזר ברש”י).

____________________________________________________________________

 1. מי הם כיום לדעתך נחשבים הרוגי מלכות? נמק תשובתך.

____________________________________________________________________

Recommended Posts

כתבו תגובה

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

התחל/י לכתוב , בסיום הקש על מקש Enter לביצוע החיפוש

נגישות