דף עבודה / שאלות חזרה

 In ח ע"א - צדקה מבט הלכתי

לחץ להורדת דף עבודה / שאלות חזרה לסוגיית צדקה מבט הלכתי

 1. מהי “מצווה גדולה” ומהיכן לומדים זאת?

________________________________________________________________________________________________

 1. איך קיבל רב יוסף את הכסף מאיפרא הורמיז, הרי אנו לא רוצים לתת זכויות בשמיים לגויים? שתי תשובות בתוספות ד”ה “יתיב”.

________________________________________________________________________________________________

 1. א. מהיכן לומדים שחרב קשה ממות?
  1. מפסוק:___________________________________________________
  2. מסברה:___________________________________________________

ב. מהכין לומדים שרעב קשה מחרב?

 1. מפסוק:___________________________________________________
 2. מסברה:___________________________________________________
 1. לסיכום דרג את 4 סוגי המוות מן החמור לקל

______________, ______________, _____________, _____________

 1. מדוע קופה של צדקה נגבית בשניים ומתחלקת בשלושה?

________________________________________________________________________________________________

 1. מדוע צדקה נגבית בשנים ומתחלקת בשלושה?

________________________________________________________________________________________________

 1. מדוע קופת תמחוי נגבית בשלושה ומתחלקת בשלושה?

________________________________________________________________________________________________

 1. השווה באמצעות טבלה בין קופה לתמחוי, הזהה והשונה.
קופה תמחוי

9.

 • מהיכן לומדין ש”אין עוין שררות אל הציבור פחות משנים”?

________________________________________________________________________________________________

 • מהי “שררות”?

________________________________________________________________________________________________

 1. “אין גובין פחות משנים כיון שאין מטילין שררות על הציבור פחות משנים”, האם החשש כאן הוא מצד נאמנות? הוכח דבריך!

________________________________________________________________________________________________

11.

א. איזו קושיה מקשה הגמרא מהפסוק “ופקדתי על כל לוחציו”?
______________________________________________________________

ב. כיצד מתרצת הגמרא את הקושיה הנ”ל?

______________________________________________________________

 1. איזה מעשה הביאה הגמ’ על מלמד תינוקות שעליו נאמר “ככוכבים לעולם ועד”?

________________________________________________________________________________________________

 1. אם גבאי צדקה מצא כסף בשוק, או שחברו החזיר לו חוב, היכן ישים את הכסף?

________________________________________________________________________________________________

14.

א.  מדוע בתחילה הסתובב אביי לאסוף צדקה עם שני קופות צדקה? ______________________________________________________________

ב. מדוע בסופו של דבר הסתובב רק עם קופה אחת?
_____________________________________________________________

דף ט’ עמ’ א’

 1. מה פסק רבא במקרה של שני הטבחים? מדוע?

________________________________________________________________________________________________

 1. מה הקשה על רבא רב יימר בר שלמיא? ומדוע בכל זאת לא חזר בו רבא?

________________________________________________________________________________________________

 1. מהיכן למדים שאין מחשבין בצדקה עם גבאי צדקה?

________________________________________________________________________________________________

 1. לדעת רב הונא בודקים למזונות ואין בודקים לכסות.
 • מהי הסברה?

______________________________________________________________

 • מהו הפסוק?

______________________________________________________________

 1. רב יהודה אמר בודקים לכסות ואין בודקים למזונות,
 • מהי הסברה?

___________________________________________________________

 • מהו הפסוק?

___________________________________________________________

 1. מאיזו ברייתא הביאה הגמ’ הוכחה כדי לחזק את דברי רב יהודה?

________________________________________________________________________________________________

 1. “אין פוחתין לעני העובר ממקום למקום מככר בפונדיון, מארבע סאין בסלע” – הסבר מה כוונת הגמ’! (אין צורך בחישובים בשלב זה)
  ______________________________________________________________________________________________________

א. מהי פרנסת לינה?

______________________________________________________________

ב. מהי פרנסת שבת?

______________________________________________________________

ג. מה הדין בעני שמחזר על הפתחים?
______________________________________________________________

ד.  למסקנה, מה כוונת הברייתא ‘אין נזקקין לו’?
______________________________________________________________

 1. “פוריא ובי סדיא”, השווה בין פירוש רש”י לפירוש רבינו גרשום?
  ______________________________________________________________________________________________________
Recommended Posts

כתבו תגובה

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

התחל/י לכתוב , בסיום הקש על מקש Enter לביצוע החיפוש

נגישות