כיבוד הורים – הצעה ליחידת למידה העמדה

 In קידושין ל ע"ב - כיבוד אב ואם
לחץ להורדת קוץ WORD של הצעה ליחידה למידה של סוגיית כיבוד הורים – העמדה

שים לב יחידת למידה זו מתקשרת גם ליחידת העמקה וליחידת הפנמה 

שלבים בלימוד- מבנה הסוגיה

פתיחה אפשרית למורה בכיתה (הצעה): האם לדעתכם הנושא של כיבוד הורים הוא דבר שלגמרא יש מה לדון בו? אלו נושאים לדעתכם אמורים לעלות במהלך הסוגיה?

מהלך הסוגיה:
  1. השוואה לפתיחה בסוגיה הקודמת לגבי בירור לשון המשנה “מצוות הבן על האב/מצוות האב על הבן”.
  2. משמעות השוואת כיבוד הורים לכבוד ה’.
  3. גבולות מצוות כיבוד הורים – דוגמאות והמחשות בשונים.
העמדת סוגיה ראשונה – כבוד ההורים מול כבוד הקב”ה.
 

סוגית הגמרא

בכמה מילים..

1.

א. ת”ר נאמר {שמות כ-יב} כבד את אביך ואת אמך ונאמר {משלי ג-ט} כבד את ה’ מהונך השוה

הכתוב כבוד אב ואם לכבוד המקום נאמר {ויקרא יט-ג} איש אמו ואביו תיראו ונאמר {דברים ו-יג} את ה’ אלהיך תירא ואותו תעבוד השוה הכתוב מוראת אב ואם למוראת המקום נאמר {שמות כא-יז} מקלל אביו ואמו מות יומת ונאמר {ויקרא כד-טו} איש איש כי יקלל אלהיו ונשא חטאו השוה הכתוב ברכת אב ואם לברכת המקום אבל בהכאה ודאי אי אפשר וכן בדין ששלשתן שותפין בו.

ברייתא המשווה בין הורים לקב”ה בתחומים שונים – כיבוד, מורא וקללה.

2.

ב. ת”ר שלשה שותפין הן באדם הקב”ה ואביו ואמו בזמן שאדם מכבד את אביו ואת אמו אמר הקב”ה מעלה אני עליהם כאילו דרתי ביניהם וכבדוני

משמעות השותפות של הורים וה’

3

תניא רבי אומר גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שבן מכבד את אמו יותר מאביו מפני שמשדלתו בדברים לפיכך הקדים הקב”ה כיבוד אב לכיבוד אם וגלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שהבן מתיירא מאביו יותר מאמו מפני שמלמדו תורה לפיכך הקדים הקב”ה מורא האם למורא האב.

סיבת סידור הפסוקים

4.

ג. תני תנא קמיה דרב נחמן בזמן שאדם מצער את אביו ואת אמו אמר הקב”ה יפה עשיתי שלא דרתי ביניהם שאלמלי דרתי ביניהם ציערוני

משמעות השותפות של הורים וה’ [2]

5.

אמר ר’ יצחק כל העובר עבירה בסתר כאילו דוחק רגלי שכינה שנאמר {ישעיה סו-א} כה אמר ה’ השמים כסאי והארץ הדום רגלי

אמר רבי יהושע בן לוי אסור לאדם שיהלך ארבע אמות בקומה זקופה שנא’ {ישעיה ו-ג} מלא כל הארץ כבודו

רב הונא בריה דרב יהושע לא מסגי ארבע אמות בגילוי הראש אמר שכינה למעלה מראשי.

כבודו של ה’ בעולם

הצעה למורה: את הטבלה הנ”ל כדאי לחלק לתלמידים בתחילת השיעור כשהיא מחולקת ל5 עמודות. התלמידים עצמם יצטרכו להחליט איך מחלקים את הסוגיה ומה הכותרת שצריך לתת לכל אחד מהחלקים. אח”כ אפשר לנהל דיון בכיתה על הבחירה של התלמידים- מה גרם להם לחלק כך או אחרת.

בקובץ לעיל מופיע גם תרשים של הסוגיה

Recommended Posts

כתבו תגובה

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

התחל/י לכתוב , בסיום הקש על מקש Enter לביצוע החיפוש

נגישות