מצוות הבן על האב- העמדה+העמקה (הרב שלומי רוזנברג)

 In דף ל עמוד ב: חובת האב להשיאו אישה וללמדו אומנות, קידושין כט ע"א - מצוות הבן על האב

מצוות הבן על האב – דף כט.

מתניתין

 1. כל מצות הבן על האב – אנשים חייבין ונשים פטורות.
 2. וכל מצות האב על הבן – אחד אנשים ואחד נשים חייבין.
 3. וכל מצות עשה שהזמן גרמא – אנשים חייבין ונשים פטורות.
 4. וכל מצות עשה שלא הזמן גרמא – אחד האנשים ואחד הנשים חייבין.
 5. וכל מצות לא תעשה, בין שהזמן גרמא בין שלא הזמן גרמא – אחד האנשים ואחד הנשים חייבין,
  חוץ מבל תקיף ובל תשחית ובל תטמא למתים.


גמ’

 1. מאי כל מצות הבן על האב?
 2. אילימא כל מצות דמיחייב ברא למיעבד לאבא – נשים פטורות?!
 3. והתניא: ‘איש’ אין לי אלא איש, אשה מנין? כשהוא אומר (ויקרא יט, ג): ‘איש אמו ואביו תיראו’ הרי כאן שנים.
 4. אמר רב יהודה: הכי קאמר – כל מצות הבן המוטלות על האב לעשות לבנו – אנשים חייבין ונשים פטורות.
 5. תנינא להא דת”ר: האב חייב בבנו: למולו ולפדותו וללמדו תורה ולהשיאו אשה וללמדו אומנות, וי”א אף להשיטו במים.
  רבי יהודה אומר כל שאינו מלמד את בנו אומנות מלמדו ליסטות.
 6. ליסטות ס”ד?!
 7. אלא כאילו מלמדו ליסטות

**************************************************************************************

מאי
דמיחייב
ברא
למיעבד
והתניא
הכי קאמר
תנינא להא
ת”ר (___ _____)
ס”ד (_____  ___)

בל תקיף

 1. תן כותרת למשנה: ____________________________________
 2. סכם בטבלה את הדינים המופיעים במשנה:
קבוצת המצוות הסבר בלשונך ולדעתך דוגמא הדין – מי חייב?
מצוות הבן על האב

3. עיין ברש”י על המשנה ד”ה “שזמן גרמא”:
מה ההגדרה המדוייקת של רש”י למצוות שהזמן גרמא?_______________________________
האם אתה יכול לחשוב על הגדרה נוספת?________________________________________
4. הסבר בלשונך את איסור “בל תקיף” ו”בל תשחית”.
____________________________________________________________________

5. מהו ההסבר הראשון של הגמרא להסבר ההגדרה: “מצוות הבן על האב”?

________________________________________________________________________
6. מה לומדת הגמ’ מהפסוק “איש אמו ואביו תיראו”? מה המילה המרכזית שממנה נלמדת ההלכה?_________________________________________________________________________
7. כיצד ההלכה שציינת בשאלה 6, דוחה את הסברה הראשון של הגמ’ להגדרת “מצוות הבן על האב”?_________________________________________________________________________
8. מהו ההסבר של רבי יהודה להגדרה: “מצוות הבן על האב”?_______________________________
9. מהם המצוות המופיעות בברייתא שהאב מחוייב לעשות לבנו?
________________________________________________________________________
10. “להשיטו במים” – הסבר זאת ב-2 אפשרויות.
_________________________________________________________________________
11. מה מוסיף רבי יהודה על דברי הברייתא בנוגי לחובת האב ללמד בנו אומנות?_________________________________________________________________________
12. הסבר בלשונך את שאלת הגמרא ותשובתה: “ליסטות ס”ד אלא כאילו מלמדה ליסטות” (היעזר ברש”י).
__________________________________________________________________________

 

 לחצו להורדת הדף

Recommended Posts

כתבו תגובה

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

התחל/י לכתוב , בסיום הקש על מקש Enter לביצוע החיפוש

נגישות