דרך רשעים הצליחה- הרב דניאל טוויטו

“לשמור ולעשות” למסכת קידושין | רב דניאל טואיטו | ישיבת אמי”ת נתיבות דרור | תשע”ט 24

שיטת הראשונים
דברי הרב שרקי במאמרו על הנושא

עיון 45 :מדוע נראה “שדרך רשעים צליחה”?
א. למד את הברייתא בדף מ ב (מתחילה בסוף מ א, עד למשנה): איך עובד המשפט האלוהי?
_________________________________________________________________________
ב. מה מוסיף ר”א ברבי שמעון על דברי ת”ק (רש”י ד”ה לפי)?
_________________________________________________________________________
ג. באר קושיית הגמרא “ונהוי כמחצה…”? (על מי נשאל, עיין רש”י)
_________________________________________________________________________
ד. לאור תירץ הגמרא, האם רשב”י חולק על דברי בנו? במה?
_________________________________________________________________________

בראשית רבה [פרשת נח, לג א] ר’ ישמעאל אומר: הצדיקים שקיבלו את התורה שנתנה מהררי אל – את עושה עמהם צדקה עד כהררי אל,
אבל רשעים שלא קיבלו את התורה שנתנה מהררי אל – אתה מדקדק עמהם עד תהום רבה. ר’ עקיבה
אומר: אחד אלו ואחד אילו מדקדק עמהם עד תהום רבה, מדקדק עם הצדיקים וגובה מהם מעוט מעשים
רעים שעשו בעולם הזה כדי להשפיע להם שלווה ליתן להן שכר טוב לעולם הבא, משפיע שלווה לרשעים
ונותן להם שכר מצוות קלות שעשו בעולם הזה כדי להיפרע מהם לעתיד לבוא.
ה. מה הסתירה בין מדרש זה לבין הברייתא בגמרא?
_________________________________________________________________________

רמב”ן, ספר תורת האדם, שער הגמול
… העושה מצות ומעשים טובים ועובר עבירות הרבה או עבירה אחת חמורה שראוי להיות אובד בה ונדון
כרשע גמור, משלם לו הקדוש ברוך הוא שכר אותן מצות ומעשים טובים בעולם הזה, שנאמר: “ומשלם
לשונאיו אל פניו להאבידו”, כך תרגם אונקלוס: “ומשלם לשנאוהי טבוון דאינון עבדין קדמוהי בחייהון בהאי
עלמא לאובדיהון לעלמא דאתי, לא מאחר עובד טב לשנאוהי טבוון דאינון עבדין קדמוהי בחייהון משלם להון”.
[ותרגום: משלם לשונאיו את הטובות שהם עשו לפניו בחייהם בעולם הזה, כדי להאבידם מן העולם הבא, לא
מאחר לעשות טוב לשונאיו, את הטובות שהם עושים לפניו – משלם להם].
[ולעומתו] הצדיק הזה שהוא בינוני, והקב”ה בחסדיו הרבים מטה לו כלפי חסד ועושה אותו כצדיק גמור, אינו
יורד לגיהנם אלא נדון בעולם הזה על עונות וחטאים שעשה [וכך] ניצל מדינה של גיהנם. כך שנו חכמים
(ירושלמי פאה פ”א ה”א) רובו זכיות ומיעוטו עבירות – נפרעין ממנו מיעוט עבירות קלות שעשה, בעולם הזה,
בשביל ליתן לו שכרו משלם לעוה”ב. רובו עבירות ומיעוטו זכיות – נותנין לו מתן שכר מצות קלות שעשה,
בעוה”ז, בשביל ליפרע ממנו משלם לעתיד לבא, כמו שמפורש במסכת פאה.

ו. איך הרמב”ן עונה על השאלה המפורסמת של “מדוע דרך רשעים צליחה” )’רשע – וטוב לו…(?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

ז. השלם והסבר את הפתגם: “הקב”ה משלם על מיעוט המעשים בעולם הזה ועל _________________”
_________________________________________________________________________
ח. מה מתוך דברי הרמב”ן מהווה קושיא על מה שלמדנו בבריתא על הדין הנעשה לפי משקל?
_________________________________________________________________________
ח. אכן שיטת המקובלים היא שאדם נענש (בעוה”ז או בבא) על כל עבירה שעשה כדי שאחר כך יקבל שכר
שלם על כל הטוב שעשה. לדעתם אין התקזזות וביטול של מצוות כדי לשלם ולכפר על עבירות שנעשו.

לדיון: מה דעתך על שיטה זו? חשוב: מה יותר מעשי, מוסרי, הוגן, צודק. לדעתך כמותן

עיון 46 :מה חשוב יותר תלמוד או מעשה?
עיון 47 :דינו של מי שאינו מן הישוב בימינו (האם מאסר הוא שיטת הענשה יהודית?)
עיון 48 :עקרונות יסוב בהלכות ייחוד
עיון 49 :דין ייחוד – דאורייתא או דרבנן?
עיון 50 :האם גבר בימינו מוגדר כפרוץ?
עיון 51 :מעשי חכמים בעניין ייחוד
עיון 54 :ייחוד עם קרובות משפחה
עיון 57/56 :עיסוקים האסורים על הרווקים
עיון 58 :בחירת מקצוע ורעיון “פרנסה מן השמים”
תוספות רבנו פרץ ]ד”ה אלא הכל[
כלומר לפי מזלו שזוכה לו על ידי מזל
עיון 60 :רעיון “פרנסה מן השמים”: ביטחון מול

דרך רשעים הצליחה

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

התחל/י לכתוב , בסיום הקש על מקש Enter לביצוע החיפוש

נגישות